Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

Koncepcja powołania Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego "Centrum" powstała w 1988 roku. Autorką projektu była pani Zyta Jarzębowska.

Władze Łodzi 12 grudnia 1994 roku przekazały dla SCP-W "Centrum" budynek przy ul. Gdańskiej 156, który wymagał generalnego remontu (brakowało centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz oświetlenia, nie było też ścianek działowych, a okna i części stropów nadawały się do wymiany, elewacja straszyła zmurszałą i ruchomą cegłą). Nadzór nad remontem i modernizacją budynku nieodpłatnie prowadzili - Marek Golubiewski i Ryszard Jarzębowski.

Merytorycznie i duchowo w misji na rzecz dzieci wspierały założycieli placówki dwie uczelnie: Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki.

Organem założycielskim, a zarazem prowadzącym placówkę jest Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność".

"Centrum" z założenia ma spełniać cztery funkcje:

Zadaniem "Centrum" jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym podopiecznych, propagowanie społecznie akceptowanego stylu życia, stymulowanie i rozwój zainteresowań, wyzwalanie indywidualnej przedsiębiorczości i zaradności życiowej, a także powstrzymanie procesów demoralizacji, zapobieganie uzależnieniom, przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia, wspomaganie w budowie właściwego modelu życia rodzinnego oraz świadczenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej i prawnej podopiecznym i ich rodzicom/opiekunom.

SCP-W "Centrum" jest przeznaczone dla uczniów w normie intelektualnej, wykazujących zaburzenia o charakterze nieagresywnym w stopniu utrudniającym naukę na tle:

Powrót do Strony Głównej