Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Uczniowie, Rodzice

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 156 tel. 42 636-91-02, e-mail: centrum.lodz@wp.pl

2. W SCPW „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: aga7519@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w SCPW „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej.

4. Regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to;

5. W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej, w kronice szkolnej czy też w gablotach szkolnych SCPW „Centrum”.

6. W przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w SCPW „Centrum” podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym. 

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych - Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

8. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Łodzi. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 14 dni.

9. W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu;

10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

Powrót do Strony Głównej