Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

Powrót do Strony Głównej
Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych.

Klasa V
Historia zakres materiału
Biologia materiały do egzaminu
Informatyka materiały do egzaminu
Klasa VI
Historia zakres materiału
Biologia materiały do egzaminu
Informatyka materiały do egzaminu
Klasa VII
Język polski zagadnienia na egzamin
Język angielski materiały do egzaminu
Język rosyjski materiały do egzaminu
Matematyka 1. Zapis liczb w systemie rzymskim
2. Działania na liczbach wymiernych
3. Proporcjonalność prosta
4. Obliczanie procentu danej liczby
5. Działania na potęgach
6. Notacja wykładnicza
7. Działania na pierwiastkach
8. Wyrażenia algebraiczne: redukcja wyrazów podobnych, mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian, wyrażenia algebraiczne i procenty
9. Rozwiązywanie równań, zadania tekstowe z zastosowaniem równań
10. Twierdzenie Pitagorasa, kwadrat i jego połowa, trójkąt równoboczny i jego połowa
Historia zakres materiału
Geografia tematyka na egzamin
Biologia materiały do egzaminu
Informatyka materiały do egzaminu
Klasa VIII
Język polski materiały do egzaminu
Język angielski zakres materiału
Matematyka 1. Średnia arytmetyczna i mediana
2. Wyrażenia algebraiczne
3. Równania
4. Kąty w trójkątach i czworokątach
5. Graniastosłupy i ostrosłupy – pole powierzchni i objętość
6. Działania na liczbach wymiernych
7. Procenty
8. Działania na potęgach
9. Działania na pierwiastkach
10. Długość okręgu i pole koła
11. Obliczanie prawdopodobieństwa
Historia zakres materiału
Geografia tematyka na egzamin
Biologia materiały do egzaminu
Fizyka tematyka na egzamin
Chemia Węglowodory nasycone - alkany
Węglowodory nienasycone – alkeny i alkiny
Alkohole – budowa , właściwości i zastosowanie
Kwasy karboksylowe – budowa , właściwości i zastosowanie
Estry – budowa , właściwości i zastosowanie
Tłuszcze – budowa , właściwości i zastosowanie
Aminy – budowa , właściwości i zastosowanie
Aminokwasy – budowa , właściwości i zastosowanie
Białka – właściwości i reakcje charakterystyczne
Budowa i podział sacharydów
Monosacharydy
Disacharydy
Polisacharydy
Informatyka materiały do egzaminu
EDB Bezpieczeństwo Polski na arenie międzynarodowej
Ostrzeganie o zagrożeniach oraz alarmowanie ludności
Ewakuacja z miejsc zagrożonych
Zagrożenia pożarowe
Zagrożenia powodziowe
Wypadki i katastrofy komunikacyjne
Postępowanie na miejscu wypadku
Apteczka pierwszej pomocy
Oparzenia i odmrożenia – pierwsza pomoc
Resuscytacja krążeniowo oddechowa u osób dorosłych i dzieci
Zastosowanie AED
Pierwsza pomoc przy użądleniach i ukąszeniach
WOS Komunikacja społeczna i autoprezentacja
Podział grup społecznych
Funkcje rodziny
Patriotyzm
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i na świecie
Prezydent i rada ministrów i ich kompetencje
Sądy i Trybunały
Media i opinia publiczna
Zagrożenia terrorystyczne
Gmina, powiat, województwo
Polska w Unii Europejskiej
Konflikty zbrojne na świecie
Prawa człowieka
Cyberprzemoc
Klasa I LOSp
Język polski zagadnienia na egzamin
Język rosyjski materiały do egzaminu
Matematyka zadania do egzaminu
Historia 1. Pierwsze cywilizacje: Mezopotamia, Egipt, Izrael.
2. Starożytna Grecja.
3. Starożytny Rzym.
4. Początki średniowiecza w Europie.
5. Polska pierwszych Piastów.
6. Pełnia i schyłek średniowiecza w Europie.
7. Polska w późnym średniowieczu.
Geografia tematyka na egzamin
Biologia materiały do egzaminu
Fizyka tematyka na egzamin
Chemia tematyka na egzamin
EDB Siły zbrojne RP
Formacje służb mundurowych 
Powinności obronne obywateli
Alarmowanie i informowanie ludności o zagrożeniach 
Zasady ewakuacji ludności z miejsc zagrożonych 
Zagrożenia związane ze zjawiskami atmosferycznymi
Zagrożenia chemiczne i radiacyjne 
Cyberprzemoc
Pierwsza pomoc podczas nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych i dzieci 
Pierwsza pomoc podczas zachłyśnięcia i zadławienia 
Pierwsza pomoc podczas krwotoku i krwawienia 
Pierwsza pomoc przy urazach kostno-stawowych
WOS Podział grup społecznych 
Czym jest socjalizacja 
Funkcje rodziny 
Organizacje pozarządowe
Partie polityczne
Kampanie wyborcze 
Media jako czwarta władza
Konstytucja RP
Zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu
Uprawnienia prezydenta RP
Rada Ministrów i jej kompetencje
Władza sądownicza w Polsce
Klasa I LOG
Język polski i WOK materiały do egzaminu
Język rosyjski materiały do egzaminu
Geografia tematyka na egzamin
Biologia materiały do egzaminu
Klasa II LO
Język polski materiały do egzaminu
Język angielski zagadnienia na egzamin
Język rosyjski materiały do egzaminu
Matematyka materiały do egzaminu
Historia 1. Piastowie na tronie Polski.
2. Unia polsko-litewska.
3. Państwo szlachty polskiej.
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów.
5. Polska w XIX i XX wieku.
6. Władcy średniowiecznej Europy.
7. Feudalizm.
8. Rewolucje społeczne.
Geografia tematyka na egzamin
Informatyka materiały do egzaminu