Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

                  Oferta "Centrum"

SCP-W "Centrum" obejmuje dwa typy placówek: szkoły oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

                               Szkoły "Centrum"

Szkoły "Centrum" należą do placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W SCP-W "Centrum" działają trzy typy szkół:

Szkoły te przeznaczone są dla uczniów w normie intelektualnej, a wykazujących zaburzenia o charakterze nieagresywnym w stopniu utrudniającym naukę na tle:

Podstawą przyjęcia do szkół są:

Powrót do Strony Głównej
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką opiekuńczo - wychowawczą ściśle współpracującą ze szkołami.

Głównym celem jego działania jest zapewnienie podopiecznym wszechstronnej i indywidualnej opieki profilaktyczno - wychowawczej oraz realizacji specjalistycznych programów terapeutyczno - resocjalizacyjnych.

Zadaniem ośrodka jest przeciwdziałanie procesowi demoralizacji, negatywnym skutkom bezrobocia, zapobieganie uzależnieniom, wspomaganie w budowie właściwego i satysfakcjonującego modelu życia rodzinnego oraz świadczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i prawnej podopiecznym i ich rodzinom.

Praca placówki nastawiona jest na ścisłą współpracę ze środowiskiem rodzinnym podopiecznych, stymulowanie rozwoju emocjonalno – społecznego wychowanków, wyzwalanie indywidualnej przedsiębiorczości i zaradności życiowej.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii tworzy środowisko, w którym młodzież czuje się akceptowana, bezpieczna, a kontakty interpersonalne oparte są na zasadach otwartości, sprawiedliwości, współdziałania i wzajemnego zrozumienia.